Rudnik nad Sanem, 18.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SUSZARNI

Realizowanym w ramach projektu  pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Wiktrans poprzez wdrożenie nowego, ekologicznego produktu”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne