Rudnik nad Sanem, 14.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa – Automatyczna strugarka czterostronna 6-głowicowa””

Realizowanym w ramach projektu  pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Wiktrans poprzez wdrożenie nowego, ekologicznego produktu”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY  z powodu braku ofert.