W związku z zadanym przez oferenta pytaniem – prośbą o wykreślenie w całości punktu 4 paragrafu 5 umowy Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza taką zmianę w umowie. Jednocześnie informujemy, że w związku ze stosowaniem Zasady Konkurencyjności termin składania ofert zostaje wydłużony do pełnych 7 dni roboczych licząc od dnia dzisiejszego (do 27.09.2019). Zamawiający umieścił w systemie Baza Konkurencyjności skorygowaną treść umowy oraz skorygowane zapytanie ofertowe.
W treści zapytania zmieniono:
– termin składania ofert (27.11.2019 godz 12:00)
– termin wpłaty wadium (27.11.2019 godz 12:00)
– termin niepublicznego otwarcia ofert (27.11.2019 godz 13:00)
– przewidywany termin podpisania umowy (29.11.2019)
Jednocześnie informujemy, że pozostałe załączniki do zapytania ofertowego pozostały niezmienione i znajdują się w pierwotnej treści zapytania w niniejszym ogłoszeniu

Rudnik nad Sanem, 14.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa – Frezarka dolnowrzecionowa”

Realizowanym w ramach projektu  pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Wiktrans poprzez wdrożenie nowego, ekologicznego produktu”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne